Atak
astmy?

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące serwisu, napisz do nas na poniższy adres: kontakt@totylkoastma.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest CHIESI Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 134. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o nowościach pojawiających się w serwisie ToTylkoAstma.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celu jest art. 6 ust 1 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)- dobrowolna zgoda. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do otrzymywania powiadomień. CHIESI Poland Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CHIESI Poland Sp. z o.o.. Ponadto CHIESI Poland Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych; c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com